agrárna politika

Text hesla

agrárna politika, poľnohospodárska politika, roľnícka politika — sústava politických, hospodárskych a právnych vzťahov a opatrení, ktorými štát pôsobí na vývoj poľnohospodárstva, súčasť jeho hospodárskej politiky. Zahŕňa aj obchodnú politiku, najmä dovoznú a vývoznú politiku ako súhrn cieľov, zásad, metód, nástrojov a opatrení, ktorými hospodársky subjekt (podnik, zoskupenie podnikov) ovplyvňuje dovoz, resp. vývoz výrobkov.

Zverejnené v auguste 1999.

Agrárna politika [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-19 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/agrarna-politika