agnózia

Text hesla

agnózia [gr.], agnosia — porucha schopnosti poznávať predmety podľa ich vzhľadu (zraková agnózia), podľa zvukov nerečového charakteru (napr. kľúče podľa cvengotu; sluchová agnózia) alebo podľa hmatu (→ astereognózia), prípadne podľa čuchu a chuti. Vzniká v dôsledku poškodenia mozgovej kôry v susedstve prislúchajúcich mozgových centier.

Zverejnené v auguste 1999.

Agnózia [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-15 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/agnozia