Agenda 21

Text hesla

Agenda 21, Agenda 21. storočia — akčný plán celosvetovej spolupráce na dosiahnutie trvalo udržateľných podmienok na Zemi. Prijatý 1992 na konferencii OSN o životnom prostredí a rozvoji v Riu de Janeiro. Venuje sa otázkam populácie, ľudského zdravia, ľudských sídel a boja s chudobou. Zaoberá sa aj ochranou atmosféry, biologickej rozmanitosti, zdrojov vody a lesov, bojom s rastom púští a suchom, rozvojom vidieka a používaním toxických látok vrátane rádioaktívnych. Požaduje integráciu problematiky životného prostredia do rozhodovacích procesov, pričom do týchto aktivít nemajú byť zapojené len vlády, ale celá svetová verejnosť. V záujme realizácie tohto programu hľadá finančné zdroje, žiada vytváranie medzinárodných inštitúcií a právnych zásad. Zároveň sa podieľa na budovaní informačných sietí i na zintenzívnení vedeckého výskumu a vzdelávania obyvateľov Zeme. Porovnanie rozvojových trendov a uplatnenie Agendy 21 sa posudzuje každoročne na základe vyhodnotenia indikátorov trvalo udržateľného rozvoja na národnej a celosvetovej úrovni.

Zverejnené v auguste 1999.

Agenda 21 [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-14 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/agenda-21