agathon

Text hesla

agathon [-ton; gr.] — dobro; filozofický termín označujúci cieľ ľudského úsilia o dosiahnutie dokonalého konania, ale aj snahu obce o spravodlivé usporiadanie. Gréci nepoznali slovo dobro, kým sa umelo nevytvorilo v sokratovsko-platónskom dialógu. Sokrates už nehľadal odpoveď na otázku, ktoré konanie je dobré (gr. agathos), ale pýtal sa na spoločný pojem (gr. eidos), na dobro ako také (gr. to agathon). U Platóna sa dobro stotožňuje s najvyššou ideou v mysliteľnej oblasti, u Aristotela je cieľom praktického života (najvyšším dobrom je blaženosť).

Zverejnené v auguste 1999.

Agathon [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-14 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/agathon