agapé

Text hesla

agapé [gr.] —

1. láska Boha k ľuďom a ľudí k Bohu i k blížnemu;

2. starokresťanská bratská spoločná hostina, ktorá mala slúžiť na upevnenie jednoty veriacich a podporu chudobných; obdoba sakrálnych hostín v judaizme a helenizme, pripomienka večere Pánovej spojená so slávením eucharistie. Pre neporiadky, ktoré vznikali neskôr, milánsky biskup Ambróz agapé zakázal, snem v Kartágu (391) sa uzniesol vyčleniť agapé zo slávenia eucharistie a viaceré miestne snemy ich zakázali konať v chráme. Od začiatku 5. stor. postupne zanikali.

Zverejnené v auguste 1999.

Agapé [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-25 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/agape