Africká platforma

Text hesla

Africká platformageol. rozsiahly rôzne hlboko denudovaný stabilný blok zemskej kôry, základná morfoštruktúrna jednotka Afriky. Okrem prevažnej časti Afriky zaberá aj Arabský polostrov a Madagaskar. Je porušená viacerými systémami zlomov (somálsky, eritrejský, kapský, meridionálny a i.). Formovala sa postupne od začiatku prahôr (archaikum) až do konca starohôr (proterozoikum) v jednotlivých geotektonických cykloch. Najstarší, protoafrický súbor cyklov predstavuje obdobie od vzniku prvotnej zemskej kôry až po hranicu prahôr a starohôr. Počas neho sa sformovali najstaršie jadrá platformy označované ako masívy. Horniny staršie ako 2 500 mil. rokov sú známe najmä z rovníkovej časti Afriky (žuly na juhovýchode Ugandy sú staré 2 900 mil. rokov, Bomuský komplex v Konžskej demokratickej republike 3 480 mil. rokov, žuly na juhu Afriky až 3 500 mil. rokov). Veľmi staré sú horniny pásem zelenokameňov a granulity juhoafrických masívov (2 700 mil. rokov) prekrývajúce staršie kryštalinikum (3 700 až 3 600 mil. rokov). Proterozoické cykly vytvorili medzi masívmi orogénne pásma. Africká platforma bola s konečnou platnosťou dotvorená v poslednom geotektonickom cykle, ktorý sa začal približne pred 700 mil. rokov a pokračoval až do spodného kambria.

Zverejnené v auguste 1999.

Africká platforma [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-15 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/africka-platforma