africká emigrácia

Text hesla

africká emigráciademogr. násilná deportácia otrokov (černochov) z Afriky do Ameriky 1520 – 1850; osobitný typ migrácie obyvateľstva. Černosi zo záp. rovníkovej Afriky boli transportovaní do sev. pobrežných oblastí Južej Ameriky, na ostrovy Strednej Ameriky a do juž. oblastí Severnej Ameriky. Využívali ich na najťažšie práce (ťažba rúd, rybolov, lov perlorodiek, plantážne hospodárstvo a i.). Počet predaných černochov z Afriky sa odhaduje na 15 – 20 mil. (16. stor.: 1 mil., 17. stor.: 3 mil., 18. stor.: 7 mil., 19. stor.: 4 mil.), ďalších 10 mil. zahynulo v bojoch a počas transportu. Pretože išlo o obyvateľstvo v reprodukčnom veku, boli populačné straty Afriky väčšie (1750 sa Afrika podieľala 13,5 % na celosvet. úhrne obyvateľstva, 1950 poklesol jej podiel na 7,3 %).

Zverejnené v auguste 1999.

Africká emigrácia [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-21 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/africka-emigracia