afontovská kultúra

Text hesla

afontovská kultúra — neskoropaleolitická kultúra z obdobia asi 10-tis. až 8-tis. pred n. l. Nazvaná podľa niekoľkých polôh v lokalite Afontova Gora pri Krasnojarsku, kde sa našli pozostatky druhu Homo sapiens fosilis a tisíce kostených i kamenných artefaktov. Z lokalít sú známe menšie otvorené sídliská na terasách nad riekami Jenisej, Lena a Selenga skúmané už od konca 19. stor. Nositelia afontovskej kultúry boli lovci, lovnou zverou boli sob, jeleň a zubor. Vyvinutá parohová a kostená industria, k typom nástrojov patrili veliteľské palice, hladidlá a ihly, k šperkom náhrdelníky z mušieľ a náramky s rytou výzdobou. Popri kamennej industrii moustérienskej tradície sa vyskytovali aj škrabadlá a rydlá.

Zverejnené v auguste 1999.

Afontovská kultúra [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-19 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/afontovska-kultura