afanasievska kultúra

Text hesla

afanasievska kultúra — eneolitická kultúra na rieke Jenisej a na Altaji v juž. Sibíri z obdobia asi 3300 – 2500 pred n. l. Obyvatelia žijúci v malých sídliskách sa živili pastierstvom a chovom dobytka. Mŕtvych pochovávali na malých, pravdepodobne rodinných pohrebiskách kostrovo v skrčenej polohe pod malými mohylami alebo kamennými násypmi. K milodarom ukladaným do hrobov patrili medené záušnice, medené nožíky listového tvaru, keramika, kostené ihlice, silexové strelky a i. Nástroje vyrábali z kameňa (hroty šípov), kosti (rybárske háky) a parohoviny, známe sú i umelecké stvárnenia koní a kolesových vozidiel, ako aj ozdoby z medi, zo striebra a zlata. Nazvaná podľa lokality (vrchu) Afanasievskaja gora (prvé hrobové nálezy).

Zverejnené v auguste 1999.

Afanasievska kultúra [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-17 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/afanasievska-kultura