aeronómia

Text hesla

aeronómia [gr.] — interdisciplárne odvetvie meteorológie a geofyziky skúmajúce procesy vo vysokej atmosfére (nad 15 km od zemského povrchu), ako aj v ionosfére (nad 60 km). Výsledky aeronomických meraní sa využívajú v meteorológii, rádiovej komunikácii, pri výpočtoch dynamiky umelých družíc a i.

Zverejnené v auguste 1999.

Aeronómia [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-23 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/aeronomia