aeromechanika

Text hesla

aeromechanika [gr.] — časť mechaniky skúmajúca zákony platné pre plyny v stave rovnováhy pri pôsobení vonkajších síl, ako aj zákony pohybu plynov v potrubiach rôznych tvarov a pri obtekaní tuhých telies, resp. zákony vzájomného pôsobenia pohybujúceho sa plynu s tuhými telesami. Podľa toho sa delí na aerostatiku a aerodynamiku. Zákony aeromechaniky a hydromechaniky sú navzájom veľmi podobné. Z fyzikálneho hľadiska sa líšia najmä zohľadnením značnej stlačiteľnosti plynov oproti kvapalinám a zohľadnením veľkého vnútorného trenia (viskozity) kvapalín v porovnaní s plynmi. Aeromechanika neskúma vplyv molekulovej štruktúry plynov na ich vlastnosti a plyny považuje za spojité prostredie.

Zverejnené v auguste 1999.

Aeromechanika [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-06-17 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/aeromechanika