aerogram

Text hesla

aerogram [gr.] —

1. v medzinárodnom styku druh leteckého listu. Tvorí ho zálepka z tenkého papiera s vytlačenou známkou so zníženým výplatným, ktorú odosielateľ vyznačeným spôsobom zloží a zalepí;

2. telegram zaslaný lietadlom.

Zverejnené v auguste 1999.

Aerogram [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-20 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/aerogram