Vyhľadávanie podľa kategórií: spoje

Zobrazené heslá 1 – 7 z celkového počtu 7 hesiel.

Zobrazujem:

Zoraďujem:

adresa

adresa [fr.] —

1. v poštovom styku údaj o mene, mieste alebo o spôsobe dodania (poštový priečinok, P. O. Box doplnený číslom, poste restante), prepravné údaje (poštové smerovacie číslo s názvom dodacej pošty); pri zásielkach do cudziny aj krajina určenia;

2. inform. celé číslo bez znamienka používané na výber pamäťovej bunky z hlavnej pamäte počítača alebo z iných pamätí a zariadení. Adresu generuje spravidla procesor a vysiela ju na adresovú zbernicu, ktorá môže byť pripojená k pamäti, k jednotke správy pamäte, príp. k iným zariadeniam. Vzhľadom na rôzne adresovacie mechanizmy (→ adresovanie, → virtuálna pamäť) sa používajú aj bližšie špecifikujúce označenia adresy (absolútna adresa, relatívna adresa, virtuálna adresa, fyzická adresa). Konečným cieľom použitia adresovacích mechanizmov je určenie efektívnej adresy (skutočnej adresy). V elektronickej pošte je adresa symbolické označenie elektronickej poštovej schránky používateľa, ktorá slúži na príjem a uchovávanie korešpondencie;

3. → inskripcia.

aerogram

aerogram [gr.] —

1. v medzinárodnom styku druh leteckého listu. Tvorí ho zálepka z tenkého papiera s vytlačenou známkou so zníženým výplatným, ktorú odosielateľ vyznačeným spôsobom zloží a zalepí;

2. telegram zaslaný lietadlom.

air mail

air mail [ér mejl; angl.] — označenie poštovej zásielky prepravovanej letecky.

Akty Svetovej poštovej únie

Akty Svetovej poštovej únie — súborné vydanie ústavy a generálneho poriadku Svetovej poštovej únie (SPÚ), svetovej poštovej dohody a jej vykonávacieho poriadku, prípadne záverečné protokoly prijaté na kongrese SPÚ, ktoré upravujú jednotným spôsobom medzinárodnú poštovú službu.

à remettre en main propre

à remettre en main propre [a rmetr an men propr; fr.], do vlastných rúk — poznámka na zapísanej poštovej zásielke tuzemského styku (okrem poštovej poukážky A), podľa ktorej pošta vydá zásielku len adresátovi.

herný plán

herný plán — zákonom definované ucelené základné pravidlá každého druhu lotérie alebo inej hry.

kódovanie poštových zásielok

kódovanie poštových zásielok — doplnenie adresy listových zásielok kódovacími znakmi, ktoré umožňujú ich automatické triedenie.