aerodynamika

Text hesla

aerodynamika [gr.] — vedná disciplína zaoberajúca sa zákonitosťami pohybu plynov (zvyčajne vzduchu) a zákonitosťami vzájomného pôsobenia prúdiacich plynov a tuhých telies rôznych tvarov; časť aeromechaniky. Skúma aj podmienky, za ktorých vznikajú pri prúdení vzduchu turbulencie, t. j. vírivý pohyb častíc vzduchu. Delí sa na aerodynamiku nízkych rýchlostí (do 500 km/h), keď platia rovnaké vzťahy ako v hydromechanike, a aerodynamiku vysokých rýchlostí; z hľadiska skúmaného obtekania na vonkajšiu a vnútornú aerodynamiku. Je teoretickým základom konštrukcie automobilov, lietadiel ap. a hľadania ich aerodynamických tvarov.

Hlavnými príčinami rôznych síl, ktoré vznikajú pri prúdení vzduchu a jeho obtekaní okolo tuhých telies, je trenie vzduchu o povrch telies a rozdiel aerodynamických tlakov pôsobiacich na rôzne časti povrchu telies. Pri rýchlostiach prúdenia alebo obtekania vzduchu asi do 50 m/s sú zákony aerodynamiky zhodné so zákonmi hydrodynamiky nestlačiteľných kvapalín, pri vyšších rýchlostiach však už vznikajú fyzikálne rozdiely zdôvodnené stlačiteľnosťou vzduchu a rôznymi stavovými zmenami. Teoretickým základom riešenia problémov, ktoré skúma aerodynamika, sú Bernoulliho rovnica, Eulerova rovnica a Navierova-Stokesova rovnica.

Zverejnené v auguste 1999.

Aerodynamika [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-18 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/aerodynamika