aerodynamická sila

Popis ilustrácie

Princíp pôsobenia aerodynamickej sily

Text hesla

aerodynamická sila — sila charakterizujúca účinok plynného prostredia na pohybujúce sa teleso (napr. vzduch na lietadlo, na automobil ap.). Aerodynamickú silu možno rozložiť na 3 zložky: zložku X smerujúcu proti rýchlosti telesa (aerodynamický odpor), zložku Y na ňu kolmú, a pritom ležiacu vo vertikálnej rovine (vztlaková sila), a zložku Z, ktorá je kolmá na obidve tieto zložky (bočná sila). S týmito silami súvisia aj ich momenty, ktoré významným spôsobom ovplyvňujú napr. riadenie lietadla a jeho stabilitu počas letu.

Zverejnené v auguste 1999.

Aerodynamická sila [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-19 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/aerodynamicka-sila