adulár

Text hesla

adulárgeol. silno lesklá odroda monoklinického alebo niekedy triklinického draselného živca (→ ortoklas). Tvorí sivobiele až priehľadné štvorboké stĺpce. Vzniká pri hydrotermálnych procesoch, vyskytuje sa v trhlinách a dutinách kryštalických bridlíc v Alpách, na hydrotermálnych žilách v Kremnici a Banskej Štiavnici a i. Nazvaný podľa pohoria Adulagebirge vo švajčiarskej časti Álp.

Zverejnené v auguste 1999.

Adulár [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-14 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/adular