adresné rozširovanie informácií

Text hesla

adresné rozširovanie informácií, ARI — pravidelné a priebežné vyhotovovanie rešerší z najnovších prírastkov v slovenských alebo v zahraničných databázach podľa špecifických požiadaviek jednotlivých používateľov uvedených v rešeršnom profile. Jedna z knižnično-informačných služieb, pri ktorej môžu byť rešerše posielané používateľovi dávkovo v dohodnutej periodicite. V odbornej literatúre sa používa aj termín SDI (angl. Selective Dissemination of Information – selektívne rozširovanie informácií).

Zverejnené v auguste 1999. Aktualizované 26. novembra 2017.

Adresné rozširovanie informácií [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-20 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/adresne-rozsirovanie-informacii