administratívny štýl

Text hesla

administratívny štýl — jeden z objektívnych funkčných štýlov verejného styku uplatňujúci sa v administratívnych kontaktoch medzi verejnými inštitúciami a podnikmi i v štátnej správe. Jeho podoba, vývin a formovanie úzko súvisia s hospodársko-ekonomickým vývinom spoločnosti, ako aj s vývinom techniky dorozumievacích prostriedkov. Pre strohosť a rigoróznu výrečnosť modifikovanú číselnými, adresnými a jednoznačnými výrazmi sa niekedy nazýva aj právnický (alebo vo francúzštine policajný) štýl. Jeho lexika sa vyznačuje presýtenosťou vlastných mien, odborných termínov, cudzích slov, číselných údajov, značiek a administratívnych frazeologizmov typu Odvolávajúc sa na..., So zreteľom na Váš list... Typické sú osobitné žánrové kompozície ako tabuľky, zoznamy, schémy a ďalšie vizuálne dorozumievacie systémy. Pribúda v ňom stále viac odvolacích skratiek, skrátení a značiek súvisiacich s počítačovou technikou a s prudko sa vyvíjajúcimi mediálnymi systémami. Patria sem zápisnice, protokoly, zmluvy, správy, vyhlášky, inventárne súpisy, programy, štatistiky, plány ap.

Zverejnené v auguste 1999. Aktualizované 16. novembra 2017.

Administratívny štýl [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-21 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/administrativny-styl