adjungovaná matica

Text hesla

adjungovaná matica k štvorcovej matici \(A = (a_{ij})\) — matica \(\mathrm{adj}\ A = (A_{ji})\), ktorej prvkami sú algebraické doplnky prvkov \(a_{ji}\) matice \(A^T\) transponovanej k matici \(A\) (→ transponovaná matica).

Zverejnené v auguste 1999.

Adjungovaná matica [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-14 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/adjungovana-matica