aditívnosť

Text hesla

aditívnosť [lat.] — filoz. pojem odrážajúci typy vzťahov medzi celkom a časťou. Vyjadruje možnosť vyčerpávajúceho vysvetlenia vlastností celku z vlastností častí alebo naopak. Aditívnosť sa najčastejšie vyjadruje len v sumárnom aspekte – celok sa rovná súhrnu častí.

Zverejnené v auguste 1999.

Aditívnosť [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-23 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/aditivnost