aditívna grupa

Text hesla

aditívna grupa — grupa, v ktorej sa grupová operácia nazýva sčitovanie, neutrálny prvok nulový prvok a neutralizujúci prvok opačný prvok; napr. množina celých čísel Z vzhľadom na operáciu sčitovania tvorí aditívnu grupu, v ktorej neutrálnym prvkom je číslo 0 a neutralizujúcim prvkom čísla a je k nemu opačné číslo -a.

Zverejnené v auguste 1999.

Aditívna grupa [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-18 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/aditivna-grupa