adiabatické invarianty

Text hesla

adiabatické invariantygeofyz. fyzikálne charakteristiky špecifikujúce pohyb nabitých častíc zachytených magnetickým poľom Zeme (→ geomagnetické pole). Prvý (Alfvénov) adiabatický invariant predstavuje zachovanie magnetického momentu častíc pri ich cyklotrónovom (kolmo na geomagnetické pole) pohybe okolo siločiary. Druhý (Rosenblutov, integrálny) adiabatický invariant sa týka dráhy častice a zachovania pozdĺžnej zložky momentu hybnosti častice pri jej pohybe (kmitaní) pozdĺž siločiary (šírková oscilácia). Tretí (tokový) adiabatický invariant opisuje zachovanie magnetického toku pri pohybe po magnetickom obale. Zachovanie hodnôt adiabatických invariantov je podmienené dostatočne pomalými zmenami poľa v čase a priestore. Ak sa adiabatické invarianty porušia fluktuáciami geomagnetického poľa, častice opúšťajú oblasť záchytu (→ radiačné pásma Zeme).

Zverejnené v auguste 1999.

Adiabatické invarianty [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-03-03]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/adiabaticke-invarianty