adenozíntrifosfatáza

Text hesla

adenozíntrifosfatáza [gr.], ATPáza — enzým zúčastňujúci sa v mitochondriách bunky na tvorbe makroergických zlúčenín a energie; komplex viac ako 10 bielkovín, z ktorých časť je integrovaná do mitochondriálnej membrány a časť do prostredia. Patrí medzi hydrolázy štiepiace adenozíntrifosfát na adenozíndifosfát a fosfát. Jej aktivita je inhibovaná antibiotikami oligomycínom, aurovertínom a dicoumarolom, ale aj 2,4-dinitrofenolom (DNP) a dicyklohexylkarbodiimidom (DCCD).

Zverejnené v auguste 1999.

Adenozíntrifosfatáza [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-21 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/adenozintrifosfataza