Adamovské Kochanovce

Popis ilustrácie

Poloha

Popis ilustrácie

Mapa obce

Text hesla

Adamovské Kochanovce — obec v okrese Trenčín v Trenčianskom kraji v Považskom podolí na terasách Váhu a v podhorí Bielych Karpát, 210 m n. m.; 874 obyvateľov (2022); miestne časti: Adamovce, Kochanovce, Malé Bierovce. Územie je väčšinou odlesnené a poľnohospodársky využívané, v podhorí zalesnené. Obec je cestou III. triedy spojená so susednými obcami Kostolná-Záriečie a Štvrtok, katastrálnym územím prechádza železničná trať Bratislava – Žilina.

Obec vznikla v roku 1960 zlúčením obcí Adamovce-Malé Bierovce (písomne doložená 1863 ako Adamóc és Kisbiróc, 1895 – 1902 Adamóckisbiróc, 1907 –13 Ádámfalva, 1920 – 60 Adamovce-Malé Bierovce, ktorá vznikla 1895 zlúčením obce Adamovce – písomne doložená 1402 ako Adamfalva, 1494 Adamocz, 1518 Adamowcz, 1773 Adamocz, Adamowcze, 1786, 1808 Adamócz, Adamowce, 1873 – 92 Adamóc, a obce Malé Bierovce – písomne doložená 1332 ako Bur, Bir, 1439 Byroucz, 1467 Byrowcz, 1598 Nemes Byrocz, 1773 Birocz, Birowcze, 1786 Kisch-Birócz, Birowčeky, 1808 Kis-Birócz, Malé Bírowce, 1873 – 92 Kisbiróc) a Kochanovce (písomne doložená 1394 ako Kohan, 1413 Kochan, 1473 Kochanocz, 1475 Kochanowcz, 1773 Kochanocz, Kochanowcze, 1786 Kochanócz, 1808 Kochanóc, Kochanowce, 1863 Kochanoc, 1873 – 88 Kohanóc, 1892 – 1902 Kochanóc, 1907 – 13 Vágkohány, 1920 – 60 Kochanovce).

Obyvatelia sa zaoberali poľnohospodárstvom, ovocinárstvom, vinohradníctvom a drevotokárstvom.

Stavebné pamiatky: v časti Adamovce neskorobarokový kaštieľ z polovice 18. stor., v časti Malé Bierovce neskorobarokový kaštieľ (1750 – 70) s murovanou kaplnkou (1. polovica 19. stor. ) a areálom, v časti Kochanovce barokový rímskokatolícky Kostol sv. Petra a Pavla (1758 – 60), evanjelický tolerančný kostol (1784, prestavaný 1904).

V obci sa narodili Vladimír Roy (rodný dom s pamätnou tabuľou) a Štefan Križan, pôsobili v nej Samuel Palumbini, Ján Seberini a Pavel Peter Roy.

Zverejnené v auguste 1999. Aktualizované 24. marca 2023.

Adamovské Kochanovce [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-06-25 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/adamovske-kochanovce