actus

Text hesla

actus [ák-; lat.] — skutočnosť; dôležitý pojem v Aristotelovej filozofii úzko spätý s pojmom možnosť (potentia); Aristoteles prostredníctvom nich zaviedol do ontológie princíp vývoja. Pojmy actus a potentia na seba totiž odkazujú a spolu vyjadrujú princíp vývoja. Actus má ontologický primát nad potenciou a je teoretickým postulátom v koncepcii prvohýbateľa ako čistej energie aktualizujúcej všetky kozmické potencie.

Zverejnené v auguste 1999.

Actus [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-23 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/actus