AC polarografia

Text hesla

AC polarografia — polarografická metóda, pri ktorej sa ortuťová kvapková elektróda polarizuje pomaly rastúcim potenciálom, na ktorý sa superponuje striedavé napätie s malou meniacou sa amplitúdou (1 – 40 mV) a s frekvenciou 10 – 60 Hz. Jednosmerná zložka celkového prúdu, ktorý preteká elektródou, je potlačená a v závislosti od tohto pomaly rastúceho potenciálu sa registruje len usmernená striedavá zložka prúdu. AC polarogram má tvar píku, ktorého maximálna hodnota je priamo úmerná koncentrácii. Výška píku je väčšia pri vratných dejoch ako pri nevratných dejoch. Nevýhodou AC polarografie je vysoká hodnota kapacitného prúdu, ktorá je zvyčajne balastnou zložkou meraného signálu a dá sa odfiltrovať fázovo selektívnym usmerňovaním. AC polarografiou sa výhodne analyzujú povrchovo aktívne látky, ktoré sa adsorbujú na povrchu ortuťovej kvapkovej elektródy. Používa sa na sledovanie takýchto látok v roztoku pri adsorpčných dejoch (tenzametrická analýza).

Zverejnené v auguste 1999.

AC polarografia [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-23 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/ac-polarografia