absorbátor neutrónov

Text hesla

absorbátor neutrónov — látka, ktorá silno pohlcuje neutróny. Obsahuje nuklidy s vysokým účinným prierezom jadrovej reakcie zachytenia neutrónov s následnou emisiou kvánt gama (→ častica gama) alebo častíc alfa. Dobrými absorbátormi sú látky s veľkým obsahom \(^{113}\mathrm{Cd}\) , ktorého účinný prierez zachytenia neutrónov je \(20\cdot 10^{-25}\) m\(^2\) , \(^{10}\mathrm{B}\) (\(10^{-25}\mathrm{m}^2\) ), \(\mathrm{Gd}\) (\(46{,}6\cdot 10^{-25}\mathrm{m}^2\)). Absorbátory neutrónov sa využívajú v neutrónovej fyzike, v jadrových reaktoroch, ako aj pri konštrukcii látkových ochrán pred neutrónovým žiarením.

Zverejnené v auguste 1999.

Absorbátor neutrónov [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-19 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/absorbator-neutronov