absolútna stabilita dynamického systému

Popis ilustrácie

Absolútna stabilita dynamického systému

Text hesla

absolútna stabilita dynamického systému — druh stability dynamického systému, pri ktorom sú súčasne splnené podmienky globálnej stability dynamického systému a asymptotickej stability dynamického systému pre prípad špeciálneho nelineárneho spätnoväzobného systému. Jeho lineárna zotrvačná časť je opísaná prenosovou funkciou \(G(s)\) a nelineárna nezotrvačná časť jednojednoznačnou spojitou od času nezávislou nelineárnou charakteristikou \(f(\sigma)\), \(f(0) = 0\), ktorá sa nachádza v sektore medzi dvoma priamkami \(f_1 = K_1\sigma\) a \(f_2 = K_2\sigma\). Takáto nelinearita sa nazýva sektorová nelinearita. Ak je lineárny systém, ktorý vznikne z uvedeného nelineárneho systému náhradou funkcie \(f(\sigma)\) ľubovoľnou priamkou zo sektora \(K_1 \lt f(\sigma)\lt K_2\), stabilný, daný sektor sa nazýva Hurwitzov sektor. Absolútna stabilita systému s využitím Hurwitzovho sektora sa určuje pomocou Popovovho kritéria stability a Popovovho-Cypkinovho kritéria stability.

Zverejnené v auguste 1999.

Absolútna stabilita dynamického systému [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-23 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/absolutna-stabilita-dynamickeho-systemu