Kojiš, Teodor Juraj

Text hesla

Kojiš, Teodor Juraj, aj Koyš, 16. 4. 1909 Košeca, okres Ilava – 29. 9. 1984 Cleveland, Ohio — slovenský krajanský pracovník pôsobiaci v USA, benediktín. R. 1913 sa s matkou vysťahoval do USA, 1929 tam vstúpil do rehole benediktínov (1930 prijal rehoľné meno Teodor), vyštudoval filozofiu a teológiu na univerzite v Clevelande a na katolíckej univerzite vo Washingtone, 1936 vysvätený za kňaza. R. 1946 – 66 pôsobil ako opát benediktínskeho Opátstva sv. Andreja Svorada v Clevelande, kde sa zaslúžil o výstavbu novej budovy kláštora a o rozšírenie a prístavbu vyššej benediktínskej školy, na ktorej vyučoval matematiku. V septembri 1952 založil pri opátstve Slovenský ústav a zaslúžil sa aj o vznik Slovenského ústavu sv. Cyrila a Metoda (1961; dnes Pápežské slovenské kolégium sv. Cyrila a Metoda) v Ríme. Od 1966 pôsobil ako kňaz v Kláštore bolestnej Panny Márie v Tinley Parku (Illinois), v slovenskej farnosti v Lakewoode a v slovenskej osade sv. Andreja Svorada v Clevelande.

Popredná osobnosť duchovného, národného a kultúrno-spoločenského života amerických Slovákov a Slovákov žijúcich v zahraničí. Zakladateľ a predseda Kultúrnej základiny A. Bernoláka, protektor Prvej katolíckej slovenskej jednoty. Podporoval založenie a činnosť Zahraničnej Matice slovenskej (1959, Buenos Aires) a vydávanie kultúrno-literárneho štvrťročníka Most, od 1949 vydával týždenník Slovenské noviny. Prispieval do časopisov amerických Slovákov a mnohých zahraničných slovenských časopisov (Slovák v Amerike, Ave Mária, Hlasy z Ríma, Katolícky Sokol, Ženská jednota a i.), autor článkov o slovenskom exile týkajúcich sa kultúrneho a duchovného života. Zhromažďoval písomný a ilustračno-dokumentačný materiál o živote Slovákov na Slovensku a vo svete, sústredil bohatý knižničný a archívny materiál k dejinám Slovákov vo svete.

Zverejnené v marci 2017.

Kojiš, Teodor Juraj [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-18 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kojis-teodor-juraj