Klub slovenských turistov a lyžiarov

Popis ilustrácie

Logo Klubu slovenských turistov a lyžiarov

Text hesla

Klub slovenských turistov a lyžiarov, KSTL — slovenská organizácia turistov v období 1939 – 49. Jej vznik bol vyvolaný politickými udalosťami 1938 vedúcimi k zániku Československa, k vzniku vojnovej Slovenskej republiky a k utváraniu samostatných slovenských organizácií. KSTL vznikol v januári 1939 ako nástupnícka organizácia Klubu československých turistov (KČST), Zväzu lyžiarov Republiky česko-slovenskej, spolku horolezcov JAMES (IAMES) a záchrannej služby a do jeho vlastníctva prešiel všetok majetok týchto organizácií na Slovensku. Pozostával zo 6 relatívne autonómnych zborov (vznikli zlúčením viacerých dovtedy samostatne pôsobiacich spolkov) na čele s náčelníkmi. R. 1939 mal 68 odborov a takmer 4-tisíc dospelých členov, 1947 mal 93 odborov a asi 13 400 členov. Od 1947 boli odbory začlenené do 8 oblastí (Malokarpatskej, Nitrianskej, Trenčianskej, Tatranskej, Fatranskej, Stredoslovenskej, Krasovej a Východoslovenskej). Počas 2. svetovej vojny a SNP funkcionári a členovia KSTL významne pomáhali protifašistickému odboju (aj ako aktívni bojovníci) a v chatách patriacich klubu poskytovali úkryt prenasledovaným, povstaleckým vojakom a partizánom. V tomto období bolo úplne zničených (zväčša vypálených) 56 a poškodených 15 turistických chát KSTL, väčšina z nich bola po vojne obnovená. V povojnových rokoch rozvinul KSTL bohatú činnosť (každoročné organizovanie národného výstupu na Kriváň a horolezeckého týždňa v Tatrách, objavovanie a sprístupňovanie jaskýň, obnovenie vydávania časopisu Krásy Slovenska a dvojtýždenníka Hosť – turista, vydávanie máp a sprievodcovskej i metodickej literatúry). Po Februári 1948 došlo k násilnému zjednoteniu telovýchovy a turistiky pod Jednotnú telovýchovnú organizáciu Sokol (JTO Sokol, pôsobila 1948 – 52). V júli 1949 bol prijatý zákon o štátnej starostlivosti o telesnú výchovu a šport a v tejto oblasti aktivít bola povolená len činnosť JTO Sokol, ktorá získala aj majetok zaniknutých spolkov. Na X. valnom zhromaždení KSTL 24. – 25. 9. 1949 bola jeho činnosť ukončená. Neskôr sa zjednotená telovýchova zbavila väčšiny turistických objektov a nenávratne boli zničené aj knižnica KSTL s vyše 3-tisíc zväzkami i bohatý archív.

Zverejnené v marci 2017.

Klub slovenských turistov a lyžiarov [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-12-05]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/klub-slovenskych-turistov-lyziarov