Klub slovenských turistov

Popis ilustrácie

Logo Klubu slovenských turistov

Text hesla

Klub slovenských turistov, KST — občianske združenie združujúce prostredníctvom svojich základných organizačných jednotiek turistov a záujemcov o turistiku na Slovensku, jedna z najväčších občianskych organizácií v oblasti športu, turistiky a voľnočasových aktivít. Založené 1990 ako nástupnícka organizácia Zväzu turistiky Slovenského ústredného výboru Československého zväzu telesnej výchovy (ČSZTV), nadviazal aj na činnosť predošlých organizácií, Klubu československých turistov (KČST) a Klubu slovenských turistov a lyžiarov (KSTL). Poslaním KST je zastupovať záujmy svojich členov a organizačných jednotiek, vytvárať podmienky na turistické aktivity a organizovať ich, angažovať sa v ochrane prírody a starostlivosti o životné prostredie a viesť k tomu svojich členov, budovať a zveľaďovať materiálne zázemie turistiky (chaty, útulne, lodenice ap.) a i. Základnými organizačnými zložkami KST sú miestne odbory (ak sú súčasťou telovýchovných jednôt, sú bez právnej subjektivity) a turistické kluby, ktoré sú samostatnými právnickými subjektmi. R. 2016 aktívne pôsobilo na Slovensku okolo 450 klubov a odborov, v ktorých bolo registrovaných takmer 20-tisíc členov (asi tretinu tvoria deti a mládež). Kluby a odbory sú v regiónoch združené v regionálnych radách s právnou subjektivitou, ktorých úlohou je koordinovať turistickú činnosť klubov a odborov v danom regióne. Odbory a kluby KST sú orientované všestranne alebo len na niektorý druh (sekciu) turistiky, vyvíjajú pestrú činnosť v oblasti pešej, lyžiarskej, vodnej, jazdeckej i vysokohorskej turistiky, ako aj v cykloturistike a turistike zdravotne postihnutých. Organizujú kultúrno-spoločenské aktivity, táborenie a akcie zamerané na ochranu prírody, značenie a úpravu turistických chodníkov (vyše 13-tisíc km), a najmä na pešiu a lyžiarsku turistiku. Venujú sa aj propagačnej činnosti (celoročne pripravované turistické podujatia – zrazy, výstupy, prechody, splavy ap., sú zverejňované v turistickom kalendári a otvorené aj pre neorganizovaných turistov), ako aj výkonnostnej turistike a učebno-metodickej činnosti. KST pravidelne organizuje celoslovenské zrazy turistov vo všetkých sekciách, mnohé z nich majú viac ako 50-ročnú tradíciu.

Ústredie KST je spolumajiteľom Chaty M. R. Štefánika pod Ďumbierom (1928) v Nízkych Tatrách, 4 turistických chát vo Vysokých Tatrách – Chaty pri Zelenom plese, Téryho chaty, Zbojníckej chaty a Chaty pod Rysmi, ako aj Rekreačného strediska Kokava-Háj v Kokave nad Rimavicou. Vo vlastníctve odborov alebo regionálnych rád sú aj niektoré ďalšie chaty a útulne, napr. Chata na Martinských holiach, Chata pod Borišovom vo Veľkej Fatre, Chata pod Suchým v Malej Fatre, Chata pod Kľačianskou Magurou v Malej Fatre, Chata Zverovka v Západných Tatrách a Útulňa Ďurková pod Chabencom v Nízkych Tatrách. KST je členom viacerých medzinárodných organizácií, napr. Európskej federácie pešej turistiky (Europäische Wandervereinigung, EWV) a Medzinárodnej federácie ľudového športu (Internationaler Volkssportverband, IVV). Spolupracuje so Slovenským horolezeckým spolkom JAMES, Slovenským cykloklubom a Slovenským vysokohorským turistickým spolkom, ako aj s poľskými, českými a maďarskými turistickými organizáciami. Vydáva časopis Krásy Slovenska (vychádza od 1921).

Zverejnené v marci 2017.

Klub slovenských turistov [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-06-19 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/klub-slovenskych-turistov