Kemeny, John George

Text hesla

Kemeny, John George, 31. 5. 1926 Budapešť – 26. 12. 1992 Etna (pri Hannoveri), New Hampshire — americký matematik a počítačový vedec maďarského pôvodu. R. 1940 prišiel s rodinou do USA. R. 1943 – 47 študoval matematiku a filozofiu na Princetonskej univerzite, 1945 štúdium prerušil pre vojenskú službu, ktorú vykonával v Národných laboratóriách v Los Alamos ako člen tímu J. von Neumanna pracujúceho na Projekte Manhattan zameranom na vývoj atómovej bomby. Počas doktorandského štúdia na Princetonskej univerzite u A. Churcha pôsobil krátky čas aj ako asistent A. Eisteina. R. 1951 – 53 vyučoval matematiku na Princetonskej univerzite, 1953 – 90 pôsobil na Darthmouth College v Hannoveri (1955 – 67 vedúci katedry matematiky, 1970 – 81 rektor). Na začiatkom 60. rokov 20. stor. vyvinul s T. E. Kurtzom systém Dartmouth Time Sharing System umožňujúci viacerým používateľom pracovať na jednom počítači, 1963 – 65 spolu spolu s T. E. Kurtzom vytvoril jednoduchý programovací jazyk BASIC s cieľom sprístupniť programovanie aj iným záujemcom o programovanie ako informatikom a matematikom. V oblasti matematiky sa venoval najmä diskrétnej matematike. Propagátor modernej matematiky a používania počítačov vo všeobecnom vzdelávaní. Autor a spoluautor mnohých kníh, napr. Úvod do diskrétnej matematiky (Introduction to Finite Mathematics, 1957), Pohľady filozofa na vedu (A Philosopher Looks at Science, 1959), Programovanie v basicu (BASIC Programming, 1967). Dr. h. c. viacerých univerzít, nositeľ mnohých ocenení, napr. 1985 medzinárodnej ceny Priekopník počítačov (Computer Pioneer Award) udeľovanej organizáciou IEEE.

Zverejnené v marci 2017.

Kemeny, John George [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-23 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kemeny-john-george