kastelán

Text hesla

kastelán [lat.] — v stredoveku a ranom novoveku správca hradu a hradného panstva. Túto funkciu vykonával z poverenia majiteľa hradu (panovníka alebo šľachtica) a v jeho neprítomnosti bol najvyšším predstaviteľom na hradnom panstve. Podliehali mu ďalší hradní úradníci a služobníci, s ktorými zabezpečoval hospodársky chod panstva (výber daní, dávok, organizácia robotných povinností poddaných a i.). Mal aj súdnu a vojenskú funkciu, od 13. stor. bol súčasne veliteľom (kapitánom) hradnej posádky (→ hradná stráž), s ktorou bol v prípade ohrozenia povinný brániť hrad. Neskôr (od zač. 18. stor.) vojenská funkcia zanikla v súvislosti so stratou obrannej funkcie hradov a kastelán až do zániku feudálnych panstiev vykonával len správu budov a hradného okolia. V súčasnosti správca hradu, zámku alebo verejnej budovy, sprievodca a kľučiar na hrade alebo na zámku.

Zverejnené v marci 2017.

Kastelán [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-14 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kastelan