kartové hry

Text hesla

kartové hry — spoločenské alebo hazardné hry realizované pomocou hracích kariet. Predstavujú jeden z typov aleatorických hier využívajúcich princíp náhody a šťastia (podobne ako hra v kocky); → hra (význam 1), → hry. Kartové hry majú kombinatorickú (kombinačná hra) a prognostickú (vykladacie karty) funkciu. V kombinačnej hre prevláda súťaživý (agonálny) a vo vykladaní kariet zobrazujúci (mimetický) moment. Všeobecne sa kartové hry rozdeľujú na:

a) vynášacie (bridž, mariáš, taroky, whist), pri ktorých má každý hráč v ruke niekoľko kariet a podľa stanovených pravidiel vynáša jednu alebo viac kariet. Hra sa končí, keď jeden alebo žiaden z hráčov nemá v ruke ani jednu kartu. Podkategóriu vynášacích kartových hier tvoria zdvihové kartové hry (bridž, whist, spades alebo piky, sedma, faraón), pri ktorých je účelom získať čo najviac (najmenej, dopredu deklarovaný počet) zdvihov alebo aj všetky či žiadne zdvihy alebo získať nejaké špeciálne karty, napr. v mariáši esá, desiatky ap.;

b) vymieňacie (kanasta, žolík, kvarteto), pri ktorých je cieľom zozbierať určitý súbor kariet. Každý hráč má v ruke niekoľko kariet a vymieňa ich s iným hráčom alebo berie karty z kôpky;

c) porovnávacie (poker, Black Jack, oko), pri ktorých sa po skončení hry porovnávajú karty jednotlivých hráčov navzájom alebo s kartami bankára a víťazom je hráč s hodnotnejšími kartami;

d) pasians (Klondike, Bakerov solitér), pri ktorých je cieľom odstrániť všetky karty z hracej plochy alebo ich usporiadať podľa stanovených pravidiel; sú určené väčšinou pre jedného hráča; e) iné, napr. logické (pexeso), pri ktorých je cieľom hľadať páry kariet s rovnakými symbolmi.

Spoločenské kartové hry sa menia na hazardné, keď hráč získava výhru v peniazoch, vo veciach alebo v právach (→ hazardné hry). Hazardné kartové hry sú spojené s rizikom finančnej straty, prípadne aj so vznikom závislosti od kartových hier (→ gamblerstvo). Vykladacie karty sa uplatňujú v ezoterike, meditácii alebo pri hádaní z kariet (kartomancia).

Zverejnené v marci 2017.

Kartové hry [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-19 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kartove-hry