kartogram

Popis ilustrácie

Kartogram, účasť obyvateľstva v prezidentských voľbách 2009 v jednotlivých okresoch Slovenska

Text hesla

kartogram [gr.] — grafické vyjadrenie relatívnych kvantitatívnych charakteristík v areáloch mapy pomocou farebných odtieňov alebo rastrov; aj mapa vo forme kartogramu. Rozlišujú sa pravé kartogramy, ktoré vyjadrujú početnosť určitého štatisticky spracovaného javu pripadajúcu na jednotkovú plochu obcí, okresov, krajov ap. (napr. počet obyvateľov pripadajúci na 1 km2 v určitom okrese), a nepravé kartogramy, ktoré vyjadrujú početnosť určitého štatisticky spracovaného javu pripadajúcu na nerozlohovú štatistickú veličinu (napr. počet obyvateľov zamestnaných v priemysle z celkového počtu ekonomicky aktívnych obyvateľov v danom regióne). Kartogramy sa ďalej delia na jednoduché – vyjadrujú jednu charakteristiku, zložené – vyjadrujú dve a viac charakteristík, štruktúrne – vyjadrujú vnútornú štruktúru javu pomocou pruhov meniacej sa šírky a ich farebnej výplne, geometrické – zobrazované územie je rozdelené na areály geometrického tvaru, napr. na štvorcové, šesťuholníkové ap., trojrozmerné – konštruujú sa ako blokdiagram, kartodiagramové – farebné odtiene alebo textúry sú v diagramových znakoch, anamorfné – areálovým podkladom je anamorfná mapa, a i.

Zverejnené v marci 2017.

Kartogram [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-03-25]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kartogram