kartografické modelovanie

Text hesla

kartografické modelovanie — vyhotovovanie zmenšených a generalizovaných obrazov (modelov) objektívnej reality (Zeme, kozmických telies a objektov na nich) v podobe dvojrozmerných, dvaapolrozmerných, trojrozmerných alebo štvorrozmerných (dynamických) máp. Výsledkom kartografického modelovania je kartografický model reality. Kartografické modelovanie je aj modernejší termín na označenie tradičnej tvorby máp. Vznikol v súvislosti s využívaním geoinformačných technológií, t. j. v súvislosti s tvorbou a spracovaním máp v prostredí geografických informačných systémov na základe priestorových databáz. Zahŕňa aj vyhotovovanie máp z iných máp.

Zverejnené v marci 2017.

Kartografické modelovanie [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-12-07]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kartograficke-modelovanie