Kartografické listy

Text hesla

Kartografické listy — vedecký časopis vydávaný Kartografickou spoločnosťou Slovenskej republiky v spolupráci s Geografickým ústavom SAV a Prírodovedeckou fakultou Univerzity Komenského v Bratislave. Založený 1993 ako zborník vychádzajúci raz za rok, od 2012 časopis vychádzajúci dvakrát za rok. Publikuje vedecké, odborné a informačné príspevky v slovenskom a českom jazyku z odboru kartografie a príbuzných disciplín, najmä fotogrametrie, diaľkového prieskumu Zeme, geoinformatiky a geomatiky, ktoré sa prevažne týkajú územia Slovenska a Česka.

Zverejnené v marci 2017.

Kartografické listy [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-12-07]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kartograficke-listy