kartografické dielo

Text hesla

kartografické dielo

1. výsledok kartografického modelovania a vizualizácie modelov Zeme, kozmu, kozmických telies alebo ich častí, častí zemského povrchu, ako aj k nim patriacich objektov, javov a ich vzťahov v analógovej alebo v elektronickej podobe spolu s textovým a i. doplnením, napr. mapa, mapová schéma, mapový atlas, glóbus; za kartografické dielo sa nepovažuje webová aplikácia umožňujúca prehliadanie kartografických diel, máp a i. priestorových údajov. Mapová časť kartografického diela, ktoré obsahuje aj iné časti (napr. pri atlase obrazovú a textovú časť a register), sa nazýva mapové dielo. Pri tvorbe kartografického diela (najmä zložitejšieho, napr. tematického atlasu) sa najprv vypracuje jeho projekt obsahujúci koncepciu diela, t. j. účel kartografického diela, názov a tematické zameranie máp, mierku máp, zvolenie kartografické zobrazenia, návrh kompozície máp, ich obsahu a legendy, návrh technológie výroby, zhotovenia a i.;

2. v zmysle autorského zákona autorský originál alebo koncept mapy, prípadne iný dokument kartografického charakteru (napr. predloha mapy), ktorá je alebo môže byť predmetom autorskej ochrany (analogicky ako slovesné, dramatické, výtvarné, hudobné a i. dielo);

3. akékoľvek grafické alebo slovesné dielo patriace do kartografie ako vednej disciplíny (napr. monografia s kartografickou tematikou, učebnica kartografie).

Zverejnené v marci 2017.

Kartografické dielo [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-12-06]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/kartograficke-dielo