jobagióni

Text hesla

jobagióni [lat.] — skupiny obyvateľov v stredovekom Uhorsku patriace k vrstve podmienečne slobodných (kondicionárov), ktorých hlavnou povinnosťou bola najmä vojenská služba; od konca 13. stor. do začiatku 14. stor. označenie poddaných.

Kráľovskí jobagióni tvorili od 11. stor. skupinu osobne slobodného obyvateľstva vlastniaceho donačné majetky, za ktoré vykonávali vojenskú službu vo vojsku panovníka. Najvýznamnejšie postavenie v rámci tejto vrstvy mali tzv. jobagióni svätého kráľa a synovia jobagiónov svätého kráľa (iobbagiones Regni, aj iobbagiones Sancti Regis), ktorí svoje postavenie a majetky odvodzovali od čias kráľa Štefana I. a jeho nástupcov. Na prelome 13. a 14. stor. sa postupne zaradili do šľachtického stavu.

Najpočetnejší boli hradní jobagióni (vlastniaci najnižšie výsady), ktorí predstavovali obyvateľstvo usadené na kráľovskej pôde v okolí hradu. Tvorili jeho posádku, resp. obranný zbor, patrili k nim aj rôzni pomocníci (murári, tesári, kováči ap.). Za služby im boli prepožičiavané majetky v okolí hradu. Neboli podriadení priamo panovníkovi, ale stoličnému županovi. Po rozpade hradského zriadenia sa väčšia časť hradných jobagiónov dostala do poddanskej závislosti, iba menšia časť bola prijatá do šľachtického stavu.

Zverejnené v novembri 2013.

Jobagióni [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-09-27]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/jobagioni