inventár

Text hesla

inventár [lat.] — súhrn, súbor určitých predmetov, javov ap. patriacich do istého celku;

1. súhrn pracovných prostriedkov (strojov, nástrojov);

2. podrobný súpis majetku, najmä hnuteľného;

3. v archívnictve analytická archívna pomôcka, ktorá obsahuje súpis inventárnych jednotiek archívneho fondu. Inventár sa vyhotovuje v knižnej forme a má pevnú štruktúru (titulný list, úvod, súpis inventárnych jednotiek, pomocný aparát, tiráž). Vyhotovuje sa niekoľko druhov inventárov (dočasné, čiastkové, združené, skupinové).

Zverejnené v novembri 2013.

Inventár [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-02-27]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/inventar