interpreter

Text hesla

interpreter [lat. > angl.], interpret — inform. špeciálny počítačový program, druh prekladača, ktorý program zapísaný v zdrojovom jazyku nielen preloží do strojového kódu cieľového procesora, ale súčasne ho interpretuje, t. j. zabezpečí jeho okamžité vykonanie. Interpreter môže pracovať aj tak, že zdrojový program preloží do medzijazyka, ktorý je bližší strojovému jazyku, ale ešte stále strojovo nezávislý (t. j. prenesiteľný medzi rôznymi počítačovými systémami s rôznym hardvérom a operačným systémom). Na rozdiel od kompilátora, ktorý naraz preloží celý program zo zdrojového do strojového kódu a následne sa program vykoná, interpreter prekladá postupne jednotlivé príkazy programu a tie sa hneď vykonajú. Nevýhodou interpretera je malá rýchlosť vykonávania programu, ktorá je však vyvážená jednoduchosťou procesu interpretácie, nezávislosťou na operačnom systéme a hardvéri počítača a možnosťou okamžitej syntaktickej kontroly zdrojového textu.

Zverejnené v novembri 2013.

Interpreter [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-12-08]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/interpreter