Huntovci-Poznanovci

Text hesla

Huntovci-Poznanovci — uhorský šľachtický rod (resp. rody) pravdepodobne veľkomoravského pôvodu. Najstarší príslušníci rodov, veľmoži Hunt a Poznan, sa spomínajú 1001 – 02 v sprievode uhorského kráľa Štefana I. Potomkovia Hunta mali v 11. – 12. stor. rozsiahle majetky v Hontianskej stolici, potomkovia Poznana veľké majetky v údolí rieky Nitry. Rod Poznanovcov pravdepodobne vymrel po meči a asi v 2. pol. 12. stor. sa obidva rody spojili manželským zväzkom. Spojený rod sa v 1. pol. 13. stor. rozdelil na tri vetvy, z ktorých sa vyčlenilo viacero šľachtických rodov (napr. Forgáčovci, rod grófov z Jura a Pezinka, Baťánovci, Pázmáňovci a i.).

Zverejnené v apríli 2010.

Huntovci-Poznanovci [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-06-02]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/huntovci-poznanovci