Hromádka, Jan

Text hesla

Hromádka, Jan, 18. 12. 1886 Volenice, okres Strakonice – 25. 1. 1968 České Budějovice — český geograf pôsobiaci na Slovensku. Od 1906 učiteľ v Česku, po vzniku ČSR od 1918 stredoškolský učiteľ na Slovensku (Spišská Nová Ves, Bratislava), 1938 – 46 pôsobil na UK v Bratislave; 1938 mimoriadny profesor, 1939 profesor, 1945 – 46 dekan Prírodovedeckej fakulty UK. Po návrate do Prahy prednášal 1946 – 51 na Vysokej škole obchodnej, 1951 odišiel do predčasnej výslužby, ešte krátko (1954 – 56) však viedol Kabinet ekonomickej geografie ČSAV v Prahe.

Zakladateľ modernej geografie na Slovensku, vychoval prvú slovenskú generáciu vedecky činných geografov a zaslúžil sa o vybudovanie Zemepisného ústavu Slovenskej akadémie vied a umení (dnes Geografický ústav SAV). Venoval sa najmä geomorfologickému vývoju Slovenska, regionalizácii československých Karpát a československej (Třídění povrchových tvarů Slovenska na podkladě jejich vývoje, 1931; Orografické třídění Československé republiky, 1956) a regionálnej geografii (Zemepis Oravy, 1934; Zemepis okresu bratislavského a malackého I, II, 1933, 1935). Autor vysokoškolských učebníc Zemepis Sväzu sovietskych socialistických republík (1946) a Príručka zemepisu Československej republiky (1949), autorsky sa podieľal na spracovaní Vojenského zeměpisného atlasu (1965) a Atlasu ČSSR (1966). Čestný člen Československej zemepisnej spoločnosti a Srbskej geografickej spoločnosti.

Zverejnené v apríli 2010.

Hromádka, Jan [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-02-02]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/hromadka-jan