Hořejš, Jiří

Text hesla

Hořejš, Jiří, 18. 10. 1933 Praha – 28. 9. 2001 Brno — český informatik, priekopník výpočtovej techniky v Česku. R. 1959 – 87 pôsobil na Prírodovedeckej fakulty Univerzity J. E. Purkyňu v Brne (dnes Masarykova univerzita), kde 1965 založil Katedru matematických strojov a 1979 Ústav výpočtovej techniky (jeho prvý riaditeľ), 1987 – 96 pôsobil na Matematicko-fyzikálnej fakulte Karlovej univerzity v Prahe a 1996 – 97 na Fakulte informatiky Masarykovej univerzity v Brne. Venoval sa najmä matematickej informatike, teórii automatov, teórii zložitosti, štruktúrovanému programovaniu, problematike správnosti programov a neurónovým počítačom. Autor a spoluautor viac než 100 vedeckých prác, viacerých vysokoškolských učebných textov, napr. Matematické stroje (s M. Fendrychom, 1965), ktoré sú pokladané za priekopnícke dielo v tejto oblasti, ako aj monografie Struktura počítačů a jejich programového vybavení (1980, s J. Brodským a J. Staudekom). Vynikajúci prednášateľ a propagátor informatiky. Nositeľ viacerých ocenení, o. i. medzinárodného ocenenia Priekopník počítačov (Computer Pioneer Award) udeľovaného IEEE Computer Society (1996).

Zverejnené v apríli 2010.

Hořejš, Jiří [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-02-05]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/horejs-jiri