HDL

Text hesla

HDL, angl. Hardware Description Language — inform. jazyk určený na formálny opis elektronických obvodov, ako aj na opis správania digitálneho systému spravidla na viacerých úrovniach abstrakcie. Jeho syntax a sémantika umožňujú vyjadriť textovou formou základné vlastnosti hardvéru, a to časové správanie a štruktúru. Zápis v jazyku HDL predstavuje model systému, ktorý sa pred technickou realizáciou používa na simuláciu, a potom postupne až na návrh detailnej štruktúry systému, t. j. na vytvorenie prepojenia elementárnych obvodových prvkov (napr. logických členov) realizujúcich opísané správanie systému. Najrozšírenejšími a najpoužívanejšími HDL sú v súčasnosti VHDL a Verilog, ktoré sa využívajú najmä pri návrhu zákazníckych integrovaných obvodov alebo návrhu digitálnych systémov na báze programovateľných hradlových alebo logických polí (→ hradlové pole).

Zverejnené vo februári 2008.

HDL [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-04-02]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/hdl