hárček

Text hesla

hárček [lat.] — poštová cenina v zvláštnej polygrafickej úprave určenej na poštové i na propagačné účely. Úprava vychádza z atypického usporiadania štandardných tlačových foriem; známkový motív býva obyčajne doplnený ďalším textom, kresbou alebo ich kombináciou, ktoré sa vzťahujú na príležitosť, pri ktorej sa hárček vydáva. O tom, či vydaná cenina je hárček a či na vyplácanie poštových zásielok možno použiť celý hárček, prípadne z neho oddelené známky, rozhoduje vydavateľ. Hárčeky sú buď listy s jednou až s troma známkami bez ohľadu na to, či sú známky rovnaké alebo rôzne, alebo listy so štyrmi až so šiestimi známkami, z ktorých aspoň tri sú rôzne. Pritom sa neprihliada na to, či sú vedľa známok na okrajoch listu ďalšie texty alebo vyobrazenia.

Zverejnené vo februári 2008.

Hárček [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-03-30]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/harcek