báza znalostí

Text hesla

báza znalostíinform. súbor znalostí vyjadrený v jazyku na reprezentáciu znalostí tak, aby umožňoval uvažovanie nad znalosťami a odvodenie riešenia problému. Oddeľuje symbolovú reprezentáciu znalostí od ich interpretácie. Obsahuje najmä špecifické znalosti, tvorí nevyhnutnú štrukturálnu zložku znalostného systému (→ architektúra znalostných systémov). Odčlenenie bázy znalostí od samotného znalostného systému vedie k vzniku prázdneho znalostného systému, ktorý má spravidla širšie použitie ako problémovo orientovaný znalostný systém s naplnenou bázou znalostí.

Text hesla

báza znalostíinform. súbor znalostí vyjadrený v jazyku na reprezentáciu znalostí tak, aby umožňoval uvažovanie nad znalosťami a odvodenie riešenia problému. Oddeľuje symbolovú reprezentáciu znalostí od ich interpretácie. Obsahuje najmä špecifické znalosti, tvorí nevyhnutnú štrukturálnu zložku znalostného systému (→ architektúra znalostných systémov). Odčlenenie bázy znalostí od samotného znalostného systému vedie k vzniku prázdneho znalostného systému, ktorý má spravidla širšie použitie ako problémovo orientovaný znalostný systém s naplnenou bázou znalostí.

Zverejnené v auguste 1999.

Báza znalostí [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2022-08-12]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/baza-znalosti