aritmeticko-logická jednotka

Text hesla

aritmeticko-logická jednotka, ALJ, angl. Arithmetic Logic Unit, ALU — inform. integrálna súčasť procesora číslicového počítača určená na vykonávanie operácií nad údajmi zúčastňujúcimi sa na procese spracovania informácie. Obsahuje dvojkovú sčítačku, obvody na tvorbu doplnkového kódu a vykonávanie logických operácií, posúvací obvod a ďalšie funkčné bloky na realizáciu operácií (násobenie, delenie, odmocňovanie ap.) s údajmi zobrazenými s pevnou a (alebo) pohyblivou rádovou čiarkou. Jej činnosť je riadená mikroprogramom alebo obvodom s pevnou funkciou. Môže byť realizovaná aj ako osobitný integrovaný obvod mikroprocesorovej stavebnice najčastejšie formou 2- alebo 4-bitových rezov (→ bitový rez), pričom systém s potrebnou dĺžkou slova sa vytvára ich kaskádovým zapojením.

Zverejnené v auguste 1999.

Aritmeticko-logická jednotka [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-19 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/aritmeticko-logicka-jednotka