Archív mesta Bratislavy

Text hesla

Archív mesta Bratislavy — najvýznamnejší mestský archív na Slovensku, najstaršia kultúrna a vedecká inštitúcia v Bratislave. Patrí do sústavy verejných archívov Slovenskej republiky v zriaďovateľskej pôsobnosti hlavného mesta SR Bratislavy. Jeho začiatky siahajú ku koncu 13. stor. Zhromažďuje, uschováva a sprístupňuje písomné pramene k dejinám mesta od pol. 13. stor. až do súčasnosti. Má najbohatší stredoveký materiál mestského charakteru v strednej Európe (listiny, listy a kompletné série mestských úradných kníh). Jeho súčasťou je aj odborná (bývalá vedecká či regionálna) knižnica zameraná na odbornú literatúru, staré tlače a posoniensiá (asi 90-tis. zväzkov). Jeho sídlom bola pôvodne historická budova bratislavskej Starej radnice, v súčasnosti sídli v budove bývalej škôlky v mestskej časti Petržalka.

Zverejnené v auguste 1999. Aktualizované 26. apríla 2018.

Archív mesta Bratislavy [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-03-03]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/archiv-mesta-bratislavy