aplikatívne programovanie

Text hesla

aplikatívne programovanieinform. štýl programovania, v ktorom sa želaný výpočet opíše výrazom. Aplikáciou (vyhodnotením) výrazu sa získava požadovaný výsledok. Vysokou úrovňou abstrahovania od toho, ako sa výpočet vykonáva, chápe programovanie ako deklarovanie typu výpočtu (→ deklaratívne programovanie). Ak sa ako základný výrazový prostriedok použijú funkcie, ide o funkcionálne programovanie. Ak sú základným výrazovým prostriedkom relácie opísané logickými predikátmi, ide o logické programovanie. Niekedy sa pojmy aplikatívne a funkcionálne programovanie používajú ako synonymá.

Zverejnené v auguste 1999.

Aplikatívne programovanie [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-14 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/aplikativne-programovanie